Пользовательского поиска

1. Концептуален модел на обекта и операционализация на понятието.

2. Изследователски хипотези

·        Методическа част

1. Стратегия и методи на събиране на емпирични данни

2. Модел на извадката

3. Проект за обработка на данните

 

·        Организационна част

Бюджет на изследването.

 

1. 1. Теоретична част

1. Формулиране на проблема, обекта и предмета на изследване.

Преди да пристъпя към този етап отчетох факта, че обект на маркетингови изследвания са хората. Те имат сложно и разнообразно поведение, преценки, мотиви, начини на повлияване като индивиди и членове на множество малки или големи групи. Човешкото поведение и самите хора са подложени на бързо развитие, като при това е твърде трудно да се разбере какви са същността и причините за това развитие. Следователно поради многостранната природа на човешката същност и поведение, поради тяхната сложност и противоречива обусловеност и променливост е трудно да се стигне да едно достатъчно непротиворечиво разбиране на нещата.

Дефинираният от мен проблем е :Как се позиционира в потребителското съзнание бирата  с търговска марка“Каменица”.

Обект на изследване са потребителите на бира в град София. За целта до изследването бяха допускани само респонденти, които са потребители на бира.

От така определеният проблем,обект на изследване,изведох и предмета на изследване.

Той касае потребителските възприятия, нагласи и навици спрямо дадената марка.

2. Дефиниране на целите и основните изследователски въпроси.

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики