Пользовательского поиска

неговото внимание и да предизвика интереса му с това, което предлага. Както се  изразява Анелия Петрова, “законодател в рекламата е потребителят, неговите интереси и потребности”.

    При провеждането на тези изследвания се използва набор от най-разностранни критерии. Така например най-често набираната информация е демографската, за която не се провеждат специални изследвания. Вярно е,че характеризирането на населението на даден район или селище,по възраст, пол, образование  и пр.  Може да служи в известна степен, но в почти всички случаи тази информация се оказва недостатъчна. Поради това е необходима и друга, допълнителна информация. Склонността към риск, поведенческите стереотипи, включително и при пазаруване, общественото мнение и настроение, социално-груповото обкръжение и др.  оказват не по-малко, а в много случаи и по-голямо влияние върху поведението. Това има важно значение за рекламната практика, тъй като показва недвусмислено, че целевите групи трябва да бъдат определени по повече от един критерий, за да може да се осъществи ефективно въздействие върху поведението в желаната посока.

    Според Р. Бертлер не е достатъчно да се направи сегментация на пазара по разглежданите вече признаци. Необходима е и така наречената от него “психологическа пазарна сегментация”, с която ще се осъществи самостоятелно характеризиране на реалните  и потенциалните потребителски групи по черти неразглеждани от статистиката.

    Като потвърждение на тази теза, бих искал да припомня класификацията на  Ф. Котлър за потребностите на клиентите:

1. Заявени потребности;

2. Действителни потребности;

3. Незаявени потребности;

4. Потребности, които предизвикват радост;

5. Тайни потребности;

Ако при разработването на концепцията изхождаме само  от 1 и 2  вероятността рекламата да постигне желаният резултат, въздействие, не е голяма.

    В съвременните относително високо развити общества първичните потребности на хората се задоволяват

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики