Пользовательского поиска

Това разширява обхвата на провежданите до сега изследвания. От друга страна, обогатяването на познанията за рекламата води до относително обособяване на рекламното изследване от изследването на пазара. Наблюдава се известно противопоставяне между мненията на икономисти и психолози по отношение отдаването на предпочитание на едни или други фактори, обслужващи поведението на потребителите. Картината се усложнява и от комплексността и динамиката на обекта на изследване – потребителското поведение. Индивидуалната мотивация определя спецификата на поведението дори в случаите, когато икономическите  променливи са еднакви.

Груповата принадлежност също поставя свой отпечатък, а пространството и времето довършват картината на сложното преплитане на множество разнообразни по вид  и характер фактори.

Те наред с икономическите, правят от потребителското поведение една сложна плетеница винаги изненадваща с неочаквано реагиране на определени стимули.

Настоящата разработка представлява опит за теоретична постановка на проблема описващ процеса на разработване на телевизионен рекламен видеоклип, пречупен през призмата на психологията. Ето защо пред нея стоят две основни цели :

    - Да разкрие необходимостта от използването психологически познания при разработването на рекламен клип ;

    - Да установи и анализира изградения образ в потребителското съзнание на бира “Каменица”

За реализирането на преследваните цели, изследването си поставя следните по-важни задачи : 

    1. Свързани с основната – теоретична част       

         -  проследяване на етапите на разработване на рекламен ТВ- клип ;

         - анализиране на факторите оказващи влияние върху привличането на вниманието на зрителите ;                       - разглеждане на възможностите за подпомагане на запаметяването на рекламното предложение ;                       -  анализиране на мотивационния модел в рекламата ;     - установяване на мястото и ролята на емоциите в рекламата;

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики